akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

„Remediacja” oznacza poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom, które służą usunięciu lub zmniejszeniu ilości zawartych w nich substancji powodujących ryzyko. Pod tym pojęciem kryje się także kontrolowanie szkodliwych związków oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (uwzględniając obecny i w miarę możliwości planowany sposób użytkowania terenu). Remediacją może być też samooczyszczenie gleby, o ile przynosi ono największe korzyści środowiskowe.
W polskim prawie pojęcie remediacji pojawiło się dopiero z dniem 5 września 2014 r., za sprawą nowelizacji Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK w ramach świadczonych przez siebie usług proponuje przeprowadzanie remediacji terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi. Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję z swojej strony kompleksową usługę dla swoich klientów dotyczącą remediacji zanieczyszczonej gleby w kodzie 17 05 03* – rozpoczynając od akredytowanego poboru próbek , przeprowadzeniu badań gruntów w akredytowanym laboratorium, przygotowaniu  dokumentów, uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i wykonaniu usługi remediacji  –  usunięciu zanieczyszczonych gruntów oraz wykonanie sprawozdania powykonawczego do RDOŚ.

Oferujemy kompleksową obsługę klientów zarówno indywidualnych jak i dużych podmiotów. Istnieje możliwość wykonania samej remediacji wykonanej w oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych, wytycznych geologów, decyzji RDOŚ. Wszystkie wymienione powyżej etapy przeprowadzone są w oparciu o posiadane decyzje firmy EKOPARK ( https://bioremediacja.pl/decyzje ) oraz obowiązujące ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska i zagadnień dotyczących remediacji ( https://bioremediacja.pl/prawo ).

Decydując się naszą ofertę mają Państwo pewność, że zanieczyszczona ziemia zostanie poddana odzyskowi lub unieszkodliwiona zgodnie z jej przeznaczeniem na podstawie wnikliwej analizy wyników badań oraz decyzji RDOŚ.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne…

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami