akredytowany pobór próbek gruntu

bioremediacja odpadów 17 05 03* oraz 17 05 05*

uzyskanie decyzji RDOŚ, sprawozdania powykonawcze

wykonanie badań w akredytowanym laboratorium


Oferta

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK w ramach świadczonych przez siebie usług proponuje przeprowadzanie remediacji terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi. Świadczona usługa wykonywana jest w sposób kompleksowy poprzez akredytowany pobór próbek gruntu, zbadanie stanu zanieczyszczenia gruntu w laboratorium posiadającym stosowną akredytację, wskazanie metody remediacji, opracowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykonanie usługi remediacji, usunięcie zanieczyszczonych gruntów oraz wykonanie sprawozdania powykonawczego do RDOŚ.

W ramach usługi wykonujemy:

Akredytowane pobranie próbek gruntu przez wykwalifikowany personel,

Wykonanie badań w akredytowanym laboratorium,

Sporządzenie wniosków o uzgodnienie warunków prowadzenia działań naprawczych,

Uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

Wykonanie remediacji gruntu metodą ex situ polegającą na wydobyciu, transporcie i odzysku lub unieszkodliwieniu zanieczyszczonego gruntu,

Prowadzenie prac ziemnych i wymianę gruntów,

Nadzór nad pracami ziemnymi przez personel posiadający stosowne uprawnienia,

Remediację wyrobisk,

Bioremediację lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 17 05 03* oraz 17 05 05* (gleba lub urobek zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi),

Wykonanie sprawozdania powykonawczego do RDOŚ zawierającego wymaganą dokumentację z przeprowadzonych działań.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, firmy prowadzące prace ziemne...Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Wykonujemy akredytowany pobór próbek gruntu

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ